Zákaz vypaľovania trávy, kríkov a stromov

Mestský úrad Nováky upozorňuje občanov mesta, že v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v zmysle oddielu 6 § 17 VZN č. 4/1992 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v meste sa zakazuje vypaľovanie trávy, kríkov a stromov. Pálenie zbytkov v záhradách rodinných domov sa nepripúšťa, pokiaľ hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo ohrozovania okolia zápachom alebo dymom. Na verejnom priestranstve je zakázané akékoľvek zakladanie ohňov, okrem miest na to určených. Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí pokuta do výšky 331 € a priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 100€, právnická osoba až do 16 596 €. V prípade, že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné stíhanie.

20.09.2016
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 16.01.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA