VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

OPRAVA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK
Príloha č. 2 (opravená verzia)
Príloha č. 1
Úplné znenie
Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Nováky“
Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. musí preukázať, že: „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému ,predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť“

20.10.2016