Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie „riaditeľ, riaditeľka Správy majetku mesta, p. o.”

Úplné znenie
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky prijatia: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, - znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a to najmä zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/90 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ...

11.11.2016