OZNÁMENIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2017 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie nehnuteľností, dedičské konanie, kolaudácia stavby, zmena účelu užívania stavby, zmena druhu pozemku      – napr. stavebný pozemok a podobne). Priznanie treba podať v termíne do 31. 01. 2017 na ekonomické oddelenie mestského úradu, číslo dverí 10. u pani Záhonovej.

02.01.2017