Obchodná verejná súťaž

Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzatvorenie budúcej kúpnej zmluvy
Kópia z katastrálnej mapy, geometrický plán
Čiastočný výpis z LV č. 1
Úplné znenie OVS

Obchodná verejná súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam – k stavebným pozemkom na výstavbu garáží v k. ú. Nováky:10.02.2017