VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Vysvetlenie č. 1
Úplné znenie výzvy

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „poskytovanie služieb súvisiacich s ochranou zdravia a bezpečnosti práce a s ochranou pred požiarmi.“14.03.2017