Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

Výdavky rozpočtu
Príjmy rozpočtu
Výdavky 03/2017
Príjmy 03/2017

Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období.20.04.2017