OZNÁMENIE O ZAČATI PREROKOVANIA A ŽIADOSŤ O VYDANIE STANOVISKA K NÁVRHU ZaD č.3 ÚPN VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako orgán územného plánovania a obstarávate!’
územno-plánovacej dokumentácie kraja, podľa §22, v súlade s §30 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
Vám oznamuje, že dňom 26.07.2017 začína prerokovanie
NÁVRHU„ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU
TRENČIANSKEHO KRAJA ( ZaD č.3 ÚPN VÚC TK)
A ŽIADA VÁS O VYDANIE STANOVISKA.02.08.2017
Úplne znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 14.11.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA