OZNÁMENIE O ZAČATI PREROKOVANIA A ŽIADOSŤ O VYDANIE STANOVISKA K NÁVRHU ZaD č.3 ÚPN VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA

Úplne znenie

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ako orgán územného plánovania a obstarávate!’
územno-plánovacej dokumentácie kraja, podľa §22, v súlade s §30 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
Vám oznamuje, že dňom 26.07.2017 začína prerokovanie
NÁVRHU„ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU
TRENČIANSKEHO KRAJA ( ZaD č.3 ÚPN VÚC TK)
A ŽIADA VÁS O VYDANIE STANOVISKA.02.08.2017