Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresu Prievidza

Úplne znenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku  požiaru v územnom obvode okresu Prievidza od 03. 08. 2017 o 08:30hod  - do odvolania03.08.2017