Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

úplné znenie

Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.08.09.2017