Verejná vyhláška

Rozsah hodnotenia
Verejná vyhláška

V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zaslalo Ministerstvo životného prostredia
SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava ako dotknutej obci Rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky“ od navrhovateľa Hornonitrianske Bane Prievidza, a.s., Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza.

 05.12.2017