Vysvetlenie číslo 2 k predmetu zákazky Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby

Verejnému obstarávateľovi Mestu Nováky bola doručená žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo vestníku Úradu pre úradné publikovanie Európskej únie číslo 2017/S 222-461705 zo dňa 18.11.2017, Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie číslo 229/2017 zo dňa 21.11.2017 pod značkou 16274 – MSS a súťažných podkladoch nadlimitnej zákazke alebo inej sprievodnej dokumentácie v nasledujúcom rozsahu:

Otázka číslo 1.

“Prosim o zaslanie podkladov – všetky pohľady na objekt s čitateľne okotovanymi oknami a dverami (v suťažnych podkladoch jeden pohľad chyba)“.

Odpoveď k otázke číslo 1.

Verejný obstarávateľ akceptuje požiadavku uchádzača o zaslanie grafickú časť opisu predmetu zákazky, ktorý obsahuje nasledujúce súbory v tvare."pdf":

  • Pohlady predný zadný
  • Pohlady bočny
  • Pohlady
  • Pohlad
  • Podorysy vymery

a tvorí prílohu tohto listu, resp. e-mailu. Verejný obstarávateľ odporúča pracovať s obsahom jednotlivých ."pdf" súborov vo veľkosti A3, čím sa zabezpečí dostatočná čitateľnosť informacií.

Verejný obstarávateľ Vám sprístupňuje link boxu, kde sú verejne dostupné fotografie objektu dom služieb a požadované výkresy. Link:

https://www.dropbox.com/sh/d56ra5pv3yc51nh/AAABcvDYuY60lXCdCACAEU6ra?dl=015.12.2017
Pôdorysy výmery
Pohľad
Pohľady
Pohľad bočný
Pohľad predný, zadný
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA