Vysvetlenie číslo 2 k predmetu zákazky Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby

Verejnému obstarávateľovi Mestu Nováky bola doručená žiadosť o vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo vestníku Úradu pre úradné publikovanie Európskej únie číslo 2017/S 222-461705 zo dňa 18.11.2017, Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie číslo 229/2017 zo dňa 21.11.2017 pod značkou 16274 – MSS a súťažných podkladoch nadlimitnej zákazke alebo inej sprievodnej dokumentácie v nasledujúcom rozsahu:

Otázka číslo 1.

“Prosim o zaslanie podkladov – všetky pohľady na objekt s čitateľne okotovanymi oknami a dverami (v suťažnych podkladoch jeden pohľad chyba)“.

Odpoveď k otázke číslo 1.

Verejný obstarávateľ akceptuje požiadavku uchádzača o zaslanie grafickú časť opisu predmetu zákazky, ktorý obsahuje nasledujúce súbory v tvare."pdf":

  • Pohlady predný zadný
  • Pohlady bočny
  • Pohlady
  • Pohlad
  • Podorysy vymery

a tvorí prílohu tohto listu, resp. e-mailu. Verejný obstarávateľ odporúča pracovať s obsahom jednotlivých ."pdf" súborov vo veľkosti A3, čím sa zabezpečí dostatočná čitateľnosť informacií.

Verejný obstarávateľ Vám sprístupňuje link boxu, kde sú verejne dostupné fotografie objektu dom služieb a požadované výkresy. Link:

https://www.dropbox.com/sh/d56ra5pv3yc51nh/AAABcvDYuY60lXCdCACAEU6ra?dl=015.12.2017
Pôdorysy výmery
Pohľad
Pohľady
Pohľad bočný
Pohľad predný, zadný
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky.
Výzva na predloženie cenových ponúk podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku "Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky". ...
Zverejnené: 26.03.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekonštrukcia ul.Trenčianskej -napojenie z ulice Duklianskej
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej. ...
Zverejnené: 25.09.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia telocvične - zákazka zrušená 05. 08. 2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na Ul. J.C. Hronského, Nováky ...
Zverejnené: 24.07.2019
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Mesto Nováky v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmtov y ...
Zverejnené: 03.06.2019
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou - „REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY PRE ŠTADIÓN FK ISKRA NOVÁKY“
Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v spolupráci s termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania a montáže na mieste určenia vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom realizácie bude doplnenia tepelného zdroja v objekte FK Iskra ...
Zverejnené: 12.11.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA