Oznam SSE Distribúcia

      Stredoslovenská energetika – Distribúcia oznamuje, že v termíne od februára 2018 do marca 2018 bude vykonávať kontrolu a prípadné odstraňovanie a okliesňovanie stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú ich prevádzku. Na základe uvedeného, žiadame vlastníkov pozemkov pod elektrickými vedeniami nízkeho napätia, aby umožnili zamestnancom Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, alebo osobám, ktoré sú na to od Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia písomne splnomocnené, vstup na ich pozemky za účelom orezania stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku elektrického vedenia. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná. 04.01.2018