Návrh strategického dokumentu- PHSR mesta Nováky

Mestský úrad v Novákoch v zastúpení primátora Mesta Nováky RNDr. Daniela Daniša oznamuje všetkým spoluobčanom, že na stránke mesta je zverejnený návrh strednodobého strategického dokumentu – Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky na roky 2018 - 2020  k verejnému nahliadnutiu a  k  pripomienkovému konaniu.

Pripomienkové konanie v zjednodušenom postupe začína v pondelok 19.2.2018 po zverejnení materiálu a pripomienky je možné predložiť najneskôr do pondelka 26.2.2018 do 15:30 hod. elektronicky na adresu sekretariat@novaky.sk alebo osobne resp. poštovým stykom písomne na adresu Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71  Nováky.

Materiál na pripomienkovanie je dostupný na web stránke Mesta Nováky www.novaky.sk alebo na sekretariáte MsÚ (p. Kováčová, Ing. Ďubašáková) alebo na oddelení výstavby a rozvoja mesta (Ing. Podivínska).

            Pod podanou pripomienkou sa rozumie jednoznačne formulovaný, predpísaným spôsobom uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu textu písomného materiálu. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to jeho doplnenie, zmenu, vypustenie, resp. upresnenie pôvodného textu. Návrh, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritéria, sa nepovažuje za pripomienku. Pripomienky sa členia na:

  • Všeobecné
  • Konkrétne
  • Vecné (ak sa namieta vecné riešenie navrhované v materiáli)
  • Právne (ak sa namieta rozpor s právnymi predpismi)
  • Technické a jazykové

 

01.03.2018 - PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY NA ROKY 2018 - 2024 (AKTUALIZÁCIA)19.02.2018
Projektové zámery
realizačná časť
programová časť
strategická časť
analytická časť
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA