Návrh strategického dokumentu- PHSR mesta Nováky

Mestský úrad v Novákoch v zastúpení primátora Mesta Nováky RNDr. Daniela Daniša oznamuje všetkým spoluobčanom, že na stránke mesta je zverejnený návrh strednodobého strategického dokumentu – Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nováky na roky 2018 - 2020  k verejnému nahliadnutiu a  k  pripomienkovému konaniu.

Pripomienkové konanie v zjednodušenom postupe začína v pondelok 19.2.2018 po zverejnení materiálu a pripomienky je možné predložiť najneskôr do pondelka 26.2.2018 do 15:30 hod. elektronicky na adresu sekretariat@novaky.sk alebo osobne resp. poštovým stykom písomne na adresu Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71  Nováky.

Materiál na pripomienkovanie je dostupný na web stránke Mesta Nováky www.novaky.sk alebo na sekretariáte MsÚ (p. Kováčová, Ing. Ďubašáková) alebo na oddelení výstavby a rozvoja mesta (Ing. Podivínska).

            Pod podanou pripomienkou sa rozumie jednoznačne formulovaný, predpísaným spôsobom uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu textu písomného materiálu. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to jeho doplnenie, zmenu, vypustenie, resp. upresnenie pôvodného textu. Návrh, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritéria, sa nepovažuje za pripomienku. Pripomienky sa členia na:

  • Všeobecné
  • Konkrétne
  • Vecné (ak sa namieta vecné riešenie navrhované v materiáli)
  • Právne (ak sa namieta rozpor s právnymi predpismi)
  • Technické a jazykové

 

01.03.2018 - PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY NA ROKY 2018 - 2024 (AKTUALIZÁCIA)19.02.2018
Projektové zámery
realizačná časť
programová časť
strategická časť
analytická časť
Verejná vyhláška - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania"Výrobná hala PE systém Nováky"Navrhovateľ: MOBIS Slovakia s.r.o.Termín zverejnenia: 22.4.2024 – 7.5.2024 ...
Zverejnené: 22.04.2024
Prerušenie dodávky tepla na ÚK a na ohrev teplej úžitkovej vody
BENET, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu celopodnikovej odstávky tepla v spoločnosti FORTISCHEM a.s. bude v dňoch od 22. 04. 2024 v čase od 6.00 hod do 26. 04. 2024 do 19.00 hod prerušená dodávka tepla na ÚK a na ohrev teplej úžitkovej vody v časti mesta Chemická ...
Zverejnené: 18.04.2024
Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času v Novákoch
Mesto Nováky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone ...
Zverejnené: 08.04.2024
Vysielanie záznamu z rokovania MsZ
Mesto Nováky oznamuje, že v televízii Nováky bude odvysielaný záznam z rokovania MsZ konaného 18.03.2024.Termín vysielania:v piatok 05.04.2024 o 17.00 hv nedeľu 07.04.2024 o 17.00 h ...
Zverejnené: 04.04.2024
Prerušenie distribúcie elektriny 10.04.2024
Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 10.04.2024 v čase od 07.30 - 15.30  prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe tohto oznámenia. ...
Zverejnené: 03.04.2024
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA