„Realizácia protipovodňových opatrení v meste Nováky“.

Obrázok č. 2
Obrázok č.1
Úplne znenie

V roku 2016 sa začala realizácia prác na protipovodňových opatreniach, ktoré zabezpečujú ochranu mesta Nováky pred povodňami. Práce boli dokončené v roku 2017.
Protipovodňové opatrenia boli súčasťou rozsiahleho projektu s názvom:
POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM,
ktorý zastrešoval Slovenský Vodohospodársky podnik, š. p, OZ Piešťany. Mesto Nováky bolo v projekte partnerom.
Projekt sa realizoval s podporou Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru z programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“. Cieľom projektu je znižovať zraniteľnosť ľudí Hornej Nitry a ekosystémov voči klimatickým zmenám.10.04.2018