Realizácia opatrení proti rozširovaniu burín

Úplné znenie

Mesto Nováky v súčinnosti s Okresným úradom Prievidza, pozemkový a lesný odbor, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov v meste Nováky na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

 07.06.2018