Informovanie o aktualizácii Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nováky

Návrh KPSS

Oznamujeme všetkým spoluobčanom, že na stránke mesta je zverejnený návrh Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nováky k verejnému nahliadnutiu a  k  pripomienkovému konaniu.

Pripomienky je možné predložiť najneskôr 30. 06. 2018 elektronicky na adresu sekretariat@novaky.sk alebo osobne resp. poštovým stykom písomne na adresu Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71  Nováky.

 

Pod podanou pripomienkou sa rozumie jednoznačne formulovaný, predpísaným spôsobom uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu textu písomného materiálu. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to jeho doplnenie, zmenu, vypustenie, resp. upresnenie pôvodného textu. Návrh, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritéria, sa nepovažuje za pripomienku. Pripomienky sa členia na:

  • Všeobecné
  • Konkrétne
  • Vecné (ak sa namieta vecné riešenie navrhované v materiáli)
  • Právne (ak sa namieta rozpor s právnymi predpismi)
  • Technické a jazykové


15.06.2018