Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Nováky v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení informuje o voľnom pracovnom mieste na výkon práce vo verejnom záujme na pozíciu "referent výstavby a projektový manažér".

Pracovná zmluva :
- doba určitá na jeden rok (po roku možnosť predĺženia alebo doby neurčitej),
- ihneď alebo dohodou.

Charakteristika pracovného miesta:
- vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku prislúchajúceho obci,
- príprava a vydávanie podkladov územno-plánovacej dokumentácie,
- vydávanie rozhodnutí, záväzných stanovísk k investičnej činnosti,
- vydávanie oznámení k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
- výkon štátneho stavebného dohľadu,
- spoluúčasť pri realizácii projektov financovaných z EÚ, grantových a iných mimorozpočtových zdrojov resp. iných investičných projektov ....

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou stavebného smeru alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa stavebného smeru, architektonického resp. právnického smeru,
- znalosť práce s PC (Windows, Word, Excel, Internet, Outlook),
- znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov,
- znalosť zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov,
- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- orientácia v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- schopnosť zvládnuť vysoké pracovné nasadenie a stresové situácie, práca s klientom,
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- samostatnosť, komunikatívnosť, dôveryhodnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- organizačné schopnosti a samostatnosť.

Výhodou je:
 - skúsenosti s projektovým manažmentom EÚ alebo skúsenosti z investičnej výstavby a súvisiacich činností, - odborná prax min. 3 roky v stavebníctve, v štátnej/verejnej správe v stavebnom odbore, - odborná spôsobilosť pre prenesený výkon štátnej správy (osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3 stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), - finančné riadenie projektov, - vodičský preukaz skupiny "B”.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis + telefonický kontakt,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu bližšie informácie na sekretariáte primátora mesta Nováky : Mestský úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, alebo telefonicky na t.č. 046/ 5121 512

V Novákoch dňa 31. 07. 2018
Vyvesené: 31. 07. 2018
Zvesené:01.08.2018