Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Úplné znenie

Mesto Nováky na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísalo s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/243.05.09.2018