Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úlné znenie na stiahnutie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

• časť z parc. reg. C-KN č. 162/1 (ostatné plochy o výmere 6 619 m2, LV č. 1, k. ú. Nováky) o výmere 10,34 m2 pod UNIMO bunkou, nachádzajúcou sa na Štúrovej ulici v Novákoch, v prospech p. Antalu, na obdobie 3 rokov, za cenu 114 € ročne, za účelom využívania UNIMO bunky ako predajný stánok slúžiaci na predaj čerstvých vajíčok.10.09.2018