Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

- časť z parc. reg. C-KN č. 518/1 (vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1 ako ostatné plochy o výmere 2524 m2), vo výmere 1323 m2 v prospech spoluvlastníkov bytov bytového domu s.č. 94 na ul. Svätoplukovej v Novákoch (Marek Gunda, Terézia Pružinová, Mária Macurová, Florián Ďatko a Anna, Iveta Belková), na obdobie 20 rokov za cenu 1 €, za účelom zriadenia oddychovej zóny10.09.2018