Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

- časť z parc. reg. C-KN č. 162/1 (vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1 ako ostatné plochy o výmere 6619 m2), vo výmere cca 105 m2 v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 99/13 na ul. Štúrovej v Novákoch zastúpených p. Ivanom Hvojníkom, na obdobie 20 rokov za cenu 1 €, za účelom rozšírenia oddychovej zóny schválenej Mestským zastupiteľstvom v Novákoch dňa 19.12.2016 pod č. Uznesenia 489/201610.09.2018