Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

- časť z parc. reg. C-KN č. 162/1 (vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1 ako ostatné plochy o výmere 6619 m2), vo výmere cca 105 m2 v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 99/13 na ul. Štúrovej v Novákoch zastúpených p. Ivanom Hvojníkom, na obdobie 20 rokov za cenu 1 €, za účelom rozšírenia oddychovej zóny schválenej Mestským zastupiteľstvom v Novákoch dňa 19.12.2016 pod č. Uznesenia 489/201610.09.2018
Úplné znenie na stiahnutie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA