Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

- časť z parc. reg. C-KN č. 1637/1 (vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 3070 ako časti parciel E-KN č. 49 /vodné plochy o výmere 4517 m2/, E-KN č. 55 /ostatné plochy o výmere 561 m2/ a E-KN č. 56 /vodné plochy o výmere 4517 m2/), v prospech žiadateľa Petra Jestrebského, bytom 972 71 Nováky, Lehotská 404/37, na obdobie 20 rokov za cenu 1 €, za účelom zriadenia oddychovej zóny10.09.2018