Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

- časť z parc. reg. C-KN č. 136/1 (vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1 ako ostatné plochy o výmere 3121 m2), v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 115 na ul. Kukučínovej v Novákoch zastúpených p. Jánom Oršulom, na obdobie 20 rokov za cenu 1 €, za účelom zriadenia oddychovej zóny10.09.2018