Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:


• časť z parc. reg. C-KN č. 878/8 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, LV č. 1, k. ú. Nováky) v prospech Anny Ranušovej, trvale bytom 971 01 Prievidza, Fándlyho 750/11 a Márie Borkovej, trvale bytom 97271 Nováky, M. R. Štefánika 116/13, za cenu 1 € ročne, za účelom zrealizovania vodomernej šachty na pozemku mesta na náklady žiadateľov.10.09.2018