Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:

• parc. reg. C-KN č. 162/27 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 27 m2, odčlenenú z parcely reg. C-KN č. 162/1 – ostatné plochy o výmere 6 619 m2, evidovanej v prospech Mesta Nováky na LV č. 1, pre k. ú. Nováky, podľa Geometrického plánu č. 309/2017 zo dňa 21.11.2017, do vlastníctva žiadateľa:

- Júliusa Roháča a manž. Ivony, obaja trvale bytom 972 71 Nováky,
Svätoplukova 96/2, za cenu 5,50 €/m2 za pôvodnú plochu 21 m2 a zvyšných 6 m2 za cenu 15 €/m2.10.09.2018