ZVEREJNENIE ZÁMERU PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU MESTA S VÝZVOU NA PODÁVANIE CENOVÝCH PONÚK

Úplne znenie

Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 8 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky zverejňuje:
zámer priameho odpredaja svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk

Predmet priameho predaja:
Požiarny automobil: Druh vozidla – Automobilová striekačka cisternová
Značka, typ – ASC 16-RTHP
Rok výroby 196410.10.2018