Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

Príjmy 9_2018
Výdavky 9_2018
Príjmy rozpočtu 2018
Výdavky rozpočtu 2018

Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období.22.10.2018