Správa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza - domáce zabíjačky

Domáce zabíjačky

 

Podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.

Zároveň musia byť dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania a hygienické požiadavky na zdravotnú bezpečnosť získavaných produktov vzhľadom na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE), ak ide o hovädzí dobytok, ochorenie na trichinely, ak ide o ošípané.

 

Domáca zabíjačka určená na súkromnú domácu spotrebu sa vykonáva v priestoroch chovateľa.

Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.

V žiadnom prípade sa takto získané produkty nesmú uvádzať na trh - predávať iným osobám.

 

Domáca zabíjačka hovädzieho dobytka

Testovanie - odber vzoriek na BSE u hovädzieho dobytka (ďalej HD) zdravého sa nevykonáva.

Odber vzoriek na BSE sa musí vykonať u všetkých kusov starších ako 24 mesiacov:

- chorých, naliehavo (núdzovo)zabitých

- vyšetrených pred zabitím s príznakmi poukazujúcimi na úraz alebo vážne psychologické alebo funkčné problémy alebo s príznakmi BSE ochorenia.

Odber vzoriek u HD vykonajú súkromní veterinárni lekári podľa príslušných obvodov.

 

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a ŠRM (špecifický rizikový materiál)

 

ŠRM sú:

 

  • lebka okrem čeluste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov

       -    celé telo v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia na BSE

 

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky hovädzieho dobytka sa uvádzajú tieto údaje:

- meno a adresa chovateľa

- okres

- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ

- registračné číslo chovu z CEHZ

- vek zvieraťa: dátum narodenia a vek mesiacoch

- plánovaný dátum domácej zabíjačky

  • telefónne číslo chovateľa

 

Domáca zabíjačka ošípaných

Testovanie - odber vzoriek na trichinelózu u ošípaných na ľudskú spotrebu sa musí vykonať v okresoch Prievidza a Partizánske na základe vyhodnotenia rizika výskytu ich pôvodcu u vnímavých voľne žijúcich zvierat určených alebo neurčených pre ľudskú spotrebu (diviačia zver, medveď, jazvec, líška). V súčasnosti sa na základe vyhodnotenia rizika výskytu u voľne žijúcich zvierat vyšetrenie na trichinelózu u ošípaných na ľudskú spotrebu v okresoch Prievidza a Partizánske nevykonáva.

Odber vzoriek u ošípaných vykonajú súkromní veterinárni lekári alebo štátni veterinárni lekári – inšpektori z RVPS Prievidza.

 

 

 

 

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky ošípaných sa uvádzajú tieto údaje:

      -     meno a adresu chovateľa

  • okres

       -    plánovaný dátum domácej zabíjačky

  • telefónne číslo chovateľa

 

 

Domáca zabíjačka oviec a kôz

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky oviec a kôz sa uvádzajú tieto údaje:

- meno a adresa chovateľa

- okres

- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ

- registračné číslo chovu z CEHZ

- vek zvieraťa: dátum narodenia a vek mesiacoch

- plánovaný dátum domácej zabíjačky

  • telefónne číslo chovateľa

 

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a ŠRM

 

ŠRM sú:

  • lebka vrátane mozgu a očí a miecha zvierat starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými rezákmi prerezanými cez ďasno

 

U p o z o r n e n i e:

 

ŠRM musí byť odovzdaný do Veterinárnej asanačnej spoločnosti Žilina- Mojšová

Lúčka.

- kontakt pre okres Prievidza: 041/5654112-113, 0903 700007, 0904238 581

  • kontakt pre okres Partizánske: 037/6512011, 0911752938

 

 

Poplatok za odstránenie ŠRM hradí chovateľ.

 

- Odber vzoriek na BSE u HD starší ako 24 mesiacov, ktorý nebol zabitý na ľudskú spotrebu (uhynuté, usmrtené osobou alebo predátorom) sa musí vykonať.

Odber sa nevykonáva u zvierat usmrtených v rámci epidémie (slintačka a krívačka, antrax) a pri hromadných úhynoch v dôsledku intoxikácie, prírodných katastrof (blesk, požiar, povodeň).

 

- Zabíjanie, usmrcovanie zvierat na verejnom priestranstve (prezentované ako domáca zabíjačka) je v rozpore s etickými a legislatívnymi požiadavkami. Preto pri prezentácii tejto národnej tradície sa odporúča použiť výlučne jatočné telá, ktoré sú technologicky opracované a posúdené príslušným inšpektorom (úradným veterinárnym lekárom) orgánu veterinárnej a potravinovej správy ako zdravotne bezpečné z prevádzkarní schválených pre zabíjanie domácich kopytníkov.

Problematika ďalšej prípravy a predaja zabíjačkových špecialít na verejnom priestranstve je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach.

 

Kontakt hlásenia domácich zabíjačiek:

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa P r i e v i d z a:

Adresa: Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza

Telefón: 046/ 5422247

Fax: 046/5425710

e-mail: Sekretariat.PD@svps.sk

Nahlasovať v pracovné dni: 7,00 hod. - 15,00 hod

 02.11.2018