Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplne znenie

Mesto Nováky má zámer prenajať tieto nebytové priestory:
- nachádzajúce sa na Nám. SNP, k.ú. Nováky, parc. reg. CKN č. 16, súpisné číslo 125, na prízemí s rozlohou 59,80 m2 na účel prevádzky záložňa-bazár pre nájomcu: Norbert Ščípa – GARANT I.04.02.2019