Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Centra voľného času

Mesto Nováky v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

V ý b e r o v é   k o n a n i e

na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času v Novákoch,  J.C.Hronského 356/2, 972 71 Nováky

Uchádzač o funkciu riaditeľa Centra voľného času v Novákoch, J.C.Hronského 356/2, Nováky musí byť bezúhonný a musí spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

* odbornú a pedagogickú spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh školského zariadenia

* dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

* najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

* zdravotnú spôsobilosť

Od uchádzača na miesto riaditeľa školského zariadenia sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, ovládanie práce s PC.


Zoznam požadovaných dokladov 

  1.  Žiadosť o zaradenie do výberového konania, vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  2.  Úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania 
  3.  Doklad o absolvovaní 1. atestácie
  4.  Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
  5.  Výpis z registra trestov (od 01.01.2019 zabezpečuje zriaďovateľ)
  6.  Profesijný životopis
  7.  Písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). v znení neskorších predpisov.

Prihlášky do výberového konania s označením "Výberové konanie riaditeľ Centra voľného času - Neotvárať” posielajte alebo osobne doručte s požadovanými dokladmi najneskôr do  15. 04. 2019 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania oznámené písomne najneskôr 7 dní vopred.20.03.2019