Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Základnej umeleckej školy

Mesto Nováky v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 V ý b e r o v é   k o n a n i e

 na vymenovanie riaditeľa Základnej umeleckej školy v Novákoch, Chemikov 956/34, 972 71 Nováky

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 34, ods. 2 citovaného zákona a v zmysle Vyhlášky 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 1 časť X),

- vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

- osobnostné a morálne predpoklady,

- bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.

- znalosť školskej legislatívy,

- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

- organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti.

 Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

- prihláška do výberového konania,

- overená kópia dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,

- štruktúrovaný profesijný životopis,

- potvrdenie preukazujúce počet rokov praxe,

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, (od 01.01.2019 zabezpečuje zriaďovateľ)

- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy,

- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2

zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.

- čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 8 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Prihlášky do výberového konania s označením "Výberové konanie riaditeľ Základnej umeleckej školy -  Neotvárať” posielajte alebo osobne doručte s požadovanými dokladmi najneskôr do  15. 04. 2019 do 12,00 hod.  na adresu: Mestský úrad Nováky, Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania oznámené písomne najneskôr 7 dní vopred.20.03.2019