Verejná vyhláška

Úplné znenie

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba "KPÚ Trenčín"), ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") ako vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto
r o z h o d n u t i e.18.04.2019