Verejná vyhláška

Úplné znenie

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba "KPÚ Trenčín") podľa § 11 odsek 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej iba "pamiatkový zákon") ako vecne a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej iba "správny poriadok") v znení neskorších predpisov vydáva toto   r o z h o d n u t i e.16.05.2019