Výzva na predloženie cenovej ponuky - protipovodňové opatrenia

Úplné znenie

Názov zákazky: Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod,
Lelovský potok a Trenčianska – SO 02 Lelovský potok22.05.2019