Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

27.02.2017 15:15

Materiálov

18

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 27.02.2017
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 22.02.2017 14:54
Informácia o činnosti MsÚ 20.02.2017 14:52
Program primátora mesta_február 2017 22.02.2017 14:48
Program primátora mesta_január 2017 20.02.2017 15:09
Správa o činnosti HK 20.02.2017 14:53
Návrh VZN o podmienkach pri prenájme a financovaní Futbalového štadióna v Novákoch 23.02.2017 08:20
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. 23.02.2017 08:20
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine MSM 20.02.2017 14:54
Vymenovanie riaditeľa MSM 20.02.2017 14:55
Informácia o schválených RO 20.02.2017 14:56
Rozpočtové opatrenia č. 1 - č. 6/2017 20.02.2017 14:57
Uzatvorenie NZ na dobu neurčitú 20.02.2017 14:58
Odpis pohľadávky za byt 20.02.2017 14:59
Grafické zobrazenie_lokalita za Jednotou 20.02.2017 15:07
Grafické zobrazenie_vodomerná šachta 20.02.2017 15:07
Závery komisie výstavby 20.02.2017 15:27
Dar pre Olympijský klub 20.02.2017 15:04
Prerozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby 23.02.2017 11:21