Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

27.04.2017 15:30

Materiálov

21

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 27.04.2017
Názov Predložil Dátum Dokument
Oznámenie o nekonaní zasadnutia MsZ 20.04.2017 10:43
Pozvánka 20.04.2017 15:50
Program primátora mesta_február 2017 19.04.2017 15:32
Program primátora mesta_marec 2017 19.04.2017 15:32
Program primátora mesta_apríl 2017 19.04.2017 15:32
Informácia o činnosti MsÚ 21.04.2017 10:50
Schválenie záverečného účtu mesta za rok 2016 18.04.2017 14:09
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Nováky za rok 2016 18.04.2017 14:09
Stanovisko HK k záverečnému účtu 18.04.2017 14:09
Schválenie vyhodnotenia hospodárenia škôl 18.04.2017 14:34
Schválenie výročnej správy za rok 2016 18.04.2017 14:10
Schválenie správy o inventarizácie majetku mesta 18.04.2017 14:30
Schválenie zverejnenia zoznamu daňových dlžníkov 18.04.2017 14:28
Informácia o schválených RO 18.04.2017 14:33
Schválenie rozpočtový opatrení 8 - 13/2017 18.04.2017 14:39
Žiadosť o vydanie súhlasu pre súkromnú MŠ 18.04.2017 14:11
Schválenie finančných prostriedkov pre športové kluby 18.04.2017 14:11
Nájomné zmluvy pre záujmové organizácie 18.04.2017 14:12
Závery komisie výstavby 21.04.2017 12:09
Grafické zobrazenia 25.04.2017 11:46
Financovanie prác rekonštrukcie Domu služieb 26.04.2017 11:57