Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

25.09.2017 15:15

Materiálov

18

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 25.09.2017
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 20.09.2017 09:18
Informácia o činnosti MsÚ 18.09.2017 14:56
Program primátora mesta_júl-september 2017 20.09.2017 09:17
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 18.09.2017 13:43
Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2017 18.09.2017 14:34
Vyhodnotenie hospodárenia mesta za I. polrok 2017_príloha 19.09.2017 15:22
Vyhodnotenie hospodárenia škôl za I. polrok 2017 18.09.2017 14:34
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 18.09.2017 14:35
Informácia o schválených RO 18.09.2017 14:35
Rozpočtové opatrenia 18.09.2017 14:36
Rozpočtové opatrenie č. 43/2017 20.09.2017 07:30
Rozpočtové opatrenia č. 44 - 45/2017 21.09.2017 15:30
Nájomná zmluva_kaderníctvo 18.09.2017 14:37
Nájomná zmluva_MAS 18.09.2017 14:37
Návrh VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov ... 18.09.2017 14:38
Pozastavenie LDO v ZUŠ 18.09.2017 14:39
Závery komisie výstavby 18.09.2017 15:26
Rôzne - OZ MAS RHN 22.09.2017 10:21