Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

18.12.2017 15:15

Materiálov

15

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 18.12.2017
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 13.12.2017 15:05
Informácia o činnosti MsÚ 13.12.2017 12:47
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018 11.12.2017 14:02
Rozpočet 2018, 2019, 2020 11.12.2017 14:39
Programový rozpočet 2018, 2019, 2020 11.12.2017 14:47
Rozpočet škôl 11.12.2017 15:40
Informácia o schválených RO primátora 11.12.2017 15:10
Rozpočtové opatrenia 11.12.2017 15:24
Plán práce MsR a MsZ na I. polrok 2018 11.12.2017 14:03
Zmena č. 4 Rokovacieho poriadku MsZ 11.12.2017 14:03
VZN č. 5/2017 11.12.2017 14:03
Závery komisie výstavby 11.12.2017 14:24
Snímky 11.12.2017 14:24
Plán kultúrnych činností na rok 2018 11.12.2017 14:04
Rozvoj sociálnych služieb 15.12.2017 11:50