Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

19.02.2018 15:15

Materiálov

23

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 19.02.2018
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 15.02.2018 10:32
Schválenie zmien a doplnkov č. 6 k UPN 12.02.2018 15:11
Zmeny a doplnky č. 6 12.02.2018 15:13
Správa o procese obstarávania 12.02.2018 15:14
Stanovisko OÚ Trenčín 12.02.2018 15:15
Vyhodnotenie stanovísk 12.02.2018 15:16
Návrh VZN k územnému plánu mesta, zmeny a doplnky č. 6 12.02.2018 15:17
Správa o činnosti MsÚ 12.02.2018 17:20
Správa o činnosti HK 12.02.2018 14:09
Správa o činnosti MsP 12.02.2018 14:03
Správa o činnosti na úseku sociálnych vecí,vyhodnotenie činnosti domácej opatrovateľskej služby 12.02.2018 14:05
Schválenie dotácií 12.02.2018 14:06
Schválenie zásad o vybavovaní sťažností 12.02.2018 14:07
Schválenie rekonštrukcie a modernizácie CZT 12.02.2018 16:46
Tepelné rozvody - mapa 12.02.2018 16:48
Schválenie nájmu areálu drevoskladu 12.02.2018 16:51
Schválenie rekonštrukcie výmenníkovej stanice - FŠ 12.02.2018 14:48
Schválenie zníženia nájmu - Gastro 12.02.2018 14:43
Informácia o schválených RO primátora 12.02.2018 14:21
Schválenie rozpočtových opatrení 1-4/2018, 6-15/2018 12.02.2018 14:41
Schválenie VZN o pohrebiskách, ktorým sa mení VZN č. 12/2015 12.02.2018 16:44
Závery komisie výstavby 12.02.2018 17:05
Grafické zobrazenia 12.02.2018 17:07