Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

19.03.2018 15:15

Materiálov

29

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 19.03.2018
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 14.03.2018 07:24
Protest prokurátora a PHRSR_úvodná strana 14.03.2018 14:39
Protest prokurátora 12.03.2018 14:37
PHRSR_aktualizácia 14.03.2018 14:40
Projektové zámery 12.03.2018 15:16
Schválenie zmien a doplnkov č. 6 k UPN 12.03.2018 14:38
Zmeny a doplnky č. 6 12.03.2018 14:39
Správa o procese obstarávania 12.03.2018 14:39
Stanovisko OÚ Trenčín 12.03.2018 14:40
Vyhodnotenie stanovísk 12.03.2018 14:41
Návrh VZN k územnému plánu mesta, zmeny a doplnky č. 6 12.03.2018 14:41
Správa o činnosti MsÚ 12.03.2018 14:42
Správa o činnosti HK 12.03.2018 14:43
Správa o činnosti MsP 12.03.2018 14:43
Správa o činnosti na úseku sociálnych vecí,vyhodnotenie činnosti domácej opatrovateľskej služby 12.03.2018 14:43
Schválenie finančných prostriedkov pre športové kluby 12.03.2018 14:43
Zásady o vybavovaní sťažností 12.03.2018 14:44
Schválenie rekonštrukcie a modernizácie CZT 12.03.2018 14:44
Tepelné rozvody - mapa 12.03.2018 14:44
Schválenie nájmu areálu drevoskladu 12.03.2018 14:49
Schválenie nájmu areálu drevoskladu - upravené o cenu nájmu 12.03.2018 14:52
Schválenie rekonštrukcie výmenníkovej stanice - FŠ 12.03.2018 14:52
Schválenie zníženia nájmu - Gastro 12.03.2018 14:52
Informácia o schválených RO 12.03.2018 14:53
Schválenie rozpočtových opatrení 1-4/2018, 6-15/2018 12.03.2018 14:53
Schválenie VZN o pohrebiskách, ktorým sa mení VZN č. 12/2015 12.03.2018 14:53
Závery komisie výstavby 12.03.2018 14:54
Grafické zobrazenia 12.03.2018 14:54
Rozpočtové opatrenie_dostavba telocvične 19.03.2018 10:15