Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

23.04.2018 15:15

Materiálov

19

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 23.04.2018
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 18.04.2018 15:34
Správa o činnosti MsÚ 18.04.2018 13:53
Schválenie záverečného účtu mesta za rok 2017 16.04.2018 11:51
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Nováky za rok 2017 16.04.2018 11:52
Záverečný účet za rok 2017_dôvodová správa 17.04.2018 10:23
Schválenie vyhodnotenia hospodárenia škôl 16.04.2018 11:25
Vyhodnotenie_ZŠ 16.04.2018 11:26
Schválenie správy o inventarizácie majetku mesta 16.04.2018 10:46
Zoznam daňových dlžníkov 16.04.2018 10:35
Informácia o RO primátora 16.04.2018 10:22
Schválenie rozpočtových opatrení 16.04.2018 09:21
Schválenie RO č. 31/2018 17.04.2018 14:20
Schválenie predĺženia nájmu na nebytové priestory 16.04.2018 08:40
Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy na byt 16.04.2018 08:42
Schválenie predĺženia nájomnej zmluvy na byt 16.04.2018 08:42
Schválenie prísediacich na súde 16.04.2018 08:43
Závery komisie výstavby 16.04.2018 12:23
Návrh na prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov 16.04.2018 10:39
Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 18.04.2018 13:53