Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

25.06.2018 15:15

Materiálov

20

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 25.06.2018
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 20.06.2018 14:18
Informácia o činnosti MsÚ 20.06.2018 15:41
Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta 15.06.2018 11:22
Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta_príloha 15.06.2018 11:22
Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu škôl 15.06.2018 11:22
Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu škôl_príloha 15.06.2018 11:23
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018 15.06.2018 11:33
Prenájom nebytových priestorov_MC Nováčik 15.06.2018 11:33
Prenájom nebytových priestorov_Centrum správnej pomoci 15.06.2018 11:34
Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov, rozsahu výkonu funkcie primátora 15.06.2018 11:34
Návrh plánu práce MsR a MsZ na II. polrok 2018 15.06.2018 11:35
Návrh zmeny č. 5 k rokovaciemu poriadku 15.06.2018 11:36
Návrh zmeny č. 5 k rokovaciemu poriadku 15.06.2018 11:36
Závery komisie výstavby 15.06.2018 12:11
Závery komisie výstavby_Ing. Balák 21.06.2018 11:22
Nákres_Ing. Balák 25.06.2018 10:08
Nákres_p. Štanga 25.06.2018 11:33
Závery komisie výstavby_Ing. Bino 25.06.2018 14:42
Prenájom parkovísk - urbár 15.06.2018 12:14
Návrh na podanie žiadosti o dotáciu 25.06.2018 13:50