Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

30.04.2019 15:00

Materiálov

23

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 30.04.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 24.04.2019 12:54
Záverečný účet za rok 2018 23.04.2019 15:07
Hodnotiaca správa k záverečnému účtu 24.04.2019 12:54
Vyhodnotenie hospodárenia škôl za rok 2018 23.04.2019 15:08
Vyhodnotenie výsledkov invetarizácie k 31. 12. 2018 23.04.2019 15:13
Návrh na odpísanie poskytnutej dotácie_MFK 23.04.2019 15:15
Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018 23.04.2019 15:17
Návrh dodatku k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta 23.04.2019 15:18
Rozpočtové opatrenia na rok 2019 23.04.2019 15:21
Zmena v čerpaní úveru 23.04.2019 15:21
Odpis daňového nedoplatku za KO a DSO 23.04.2019 15:22
Návrh VZN o vyhradení miest na volebné plagáty 23.04.2019 15:23
Predĺženie nájmu na nebytové priestory 23.04.2019 15:24
Správa o činnosti na úseku sociálnych vecí 23.04.2019 15:27
Návrh VZN mesta Nováky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri materskej škole a Základnej škole v Novákoch. 23.04.2019 15:28
Závery komisie výstavby 24.04.2019 15:51
Grafika k záverom komisie výstavby 24.04.2019 16:04
Odpredaj pozemku_PATIO 24.04.2019 16:06
Grafika Patio 24.04.2019 16:07
Označovanie MV 23.04.2019 15:28
Žiadosť Olympijského klubu 23.04.2019 15:29
Presun FP - Klub lyžiarov 23.04.2019 15:30
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky 24.04.2019 16:09