Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Rokovací poriadok

Prihlásenie do rozpravy

Termín

19.06.2019 15:00

Materiálov

18

Program

Hlasovanie

Uznesenia

Zápisnica

Predložené materiály na rokovanie MsZ 19.06.2019
Názov Predložil Dátum Dokument
Pozvánka 12.06.2019 16:16
Protest prokurátora 12.06.2019 16:17
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019 12.06.2019 16:17
Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta_úvodná strana 12.06.2019 16:18
Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu mesta 12.06.2019 16:18
Návrh aktualizácie č. 1 rozpočtu škôl 12.06.2019 16:30
Predĺženie NZ na nebytové priestory 12.06.2019 16:19
NZ na nebytové priestory 12.06.2019 16:19
Návrh plánu práce MsZ a MsR na II. polrok 2019 12.06.2019 16:20
Návrh zmeny č. 6 k rokovaciemu poriadku 12.06.2019 16:20
Analýza variantov starostlivosti o seniorov 12.06.2019 16:21
Návrh VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch 12.06.2019 16:21
Voľba člena MsR, predsedu Ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti, Rady školy pri MŠ 12.06.2019 16:23
Závery komisie výstavby 12.06.2019 16:24
Veliteľ DHZ 12.06.2019 16:25
Pozastavenie vyučovania LDO v ZUŠ 12.06.2019 16:25
Zvýšenie príspevku na SOU 12.06.2019 16:26
Predpis_SOU 12.06.2019 16:27