Obchodné verejné súťaže

Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky

Mesto Nováky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta - nebytové priestory v budove školskej jedálne súp. č. 123 o výmere spolu 63,96 m2 (prízemie).Účel nájmu: prevádzka výdajne stravy za podmienky zachovania stravovania dôchodcov mesta Nováky.Na predloženie súťažných návrhov ...

Obchodná verejná súťaž - Kino, Budova pre kultúru a na verejnú zábavu

...

Obchodná verejná súťaž - Krytý bazén, Budova pre šport a na rekreačné účely

...

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - objekt Hotel Gastro-3-2021.

Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom , primátorom mesta  v y h l a s u j eObchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a) a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. ...

Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky

Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 00318163, zastúpené primátorom mesta, Ing. Dušanom Šimkom (ďalej aj "vyhlasovateľ") vyhlasuje na základe § 281-288 zák. č. 513/1991Zb. Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta.Čl. I Predmet obchodnej ...

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Hotel Gastro

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až ...