Zimná údržba mesta

ZÚ miestnych komunikácií a chodníkov z hľadiska zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a chodcov kladie na organizáciu ZÚ mimoriadne nároky.

Za zjazdnosť MK a chodníkov v meste Nováky  v zimnom období  je  zodpovedná organizácia VEPOS s. r. o. Nováky,  zastúpená  riaditeľom  Ing. Ľubomírom  Krchom,  č. t.: 546 1 2 16, mobil:  0905 632 047 na pracovisko.

 Za organizačný výkon ZÚ a s ňou spojenú spravodajskú službu v meste zodpovedá vedúci strediska VEPOS s. r. o. Nováky p. Ján Fedor, č. t.: 546 14 73, mobil: 0905 619 068.

Úplné znenie