Mestská polícia

Mestská polícia sa riadi Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a podľa tohto zákona má za povinnosť predovšetkým:
 • zabezpečovať verejný poriadok na území mesta a spolupôsobiť pri ochrane života a zdravia občanov,
 • spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta a občanov pred poškodením, zneužitím, odcudzením,
 • dbať o dodržiavanie čistoty, poriadku a hygieny na verejných priestranstvách,
 • vykonávať rozhodnutia primátora,
 • kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a ukladať a vyberať pokuty v prípade ich porušenia
a ukladá a vyberá pokuty podľa Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, priestupky:
 • proti poriadku v správe,
 • proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 • na úseku cestného hospodárstva,
 • na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
 • proti verejnému poriadku,
 • proti občianskemu spolunažívaniu,
 • proti majetku,
 • podľa osobitných predpisov (napr. niektoré ustanovenia živnostenského zákona, zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách, občianskeho zákonníka, atď.)
Políciu vedie náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
Štatút MsP Dokument na stiahnutie: Štatút MsP
Náčelník
vedie a riadi zamestnancov mestskej polície
Ing. Krajčí Ján 421 46 546 1118
421 905 571 118
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA