Zástupca primátora

Fotografia ku podstránke: Zástupca primátora

Mgr. Pavel Oršula sa narodil 10. novembra 1959 v Handlovej.

Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1984 na Univerzite Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu, zameranie učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov telesná výchova – ruský jazyk.                                                         

Po ukončení štúdia nastúpil pracovať na SPŠ v Handlovej a po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil v roku 1985 na SPŠCH a Gymnázium v Novákoch, kde pôsobí dodnes. V súčasnosti je vedúci predmetovej komisie Zdravia a pohybu na SOŠ Nováky a vyučuje predmety telesná a športová výchova, športová príprava, základy športovej prípravy, pohybové aktivity a výživa, výživové a pohybové programy a zdravovedu. Dvanásť rokov pôsobil vo funkcii lektora Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Je aktívnym členom Olympijského klubu v Prievidzi, členom Klubu vodného póla Nováky, dlhoročným organizátorom športových podujatí na území mesta Nováky, v kooperácii s organizáciami na štátnej (Asociácia športu pre všetkých) ako i medzinárodnej úrovni ISCA (Plavecká štafeta miest SR, World Challenge Day, Move Week, Beh olympijského dňa) a nadšeným podporovateľom športu nielen na území mesta Nováky.   Mgr. Pavel Oršula je aktívnym darcom krvi a aktuálne držiteľom Zlatej plakety prof. MUDr. Jána JÁNSKEHO.

Zároveň má ako hudobník dlhoročné skúsenosti s organizáciou kultúrnych podujatí na území mesta Nováky pre viaceré mestské organizácie. Dlhé roky vykonáva funkciu podpredsedu Miestneho odboru Matice Slovenskej v Novákoch.

Od roku 2017 vykonáva funkciu podpredsedu Urbáru Horné Lelovce.

 

Prehľad pôsobenia vo verejnej správe:

  • V roku 1998 bol zvolený za poslanca MsZ v Novákoch a vykonával funkciu predsedu komisie školstva, kultúry a športu do roku 2010.
  • V rokoch 2006 -2010 bol členom mestskej rady
  • V rokoch 2010 – 2014, 2019 - 2021 poslanec MsZ v Novákoch
  • 11.2021 menovaný do funkcie zástupcu primátora mesta Nováky
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 28.09.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 08.08.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA