Organizačná štruktúra

Orgánmi mesta sú:

Primátor mesta - predstaviteľ mesta a jeho najvyšší výkonný orgán

Mestské zastupiteľstvo - zastupiteľský zbor mesta je zložený z 11 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, osobitne vyhradených zákonom o obecnom zriadení (§11 ods. 4).

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány:

Mestská rada - iniciatívny, výkonný, kontrolný a poradný orgán mestského zastupiteľstva. Má 3 členov.

Komisie mestského zastupiteľstva - stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva, ktoré majú plniť jeho úlohy. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné stále komisie:

Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

Sociálna a zdravotná komisia

Komisia kultúry a vzdelávania

Komisia športu

Komisia pre ochranu verejného záujmu  

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta .

Mestská polícia (náčelník a 4 členovia) je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. 

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór , ktorého volí mestské zastupiteľstvo - vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.

Právnické osoby zriadené mestom s právnou subjektivitou

Základná škola

Základná umelecká škola

Centrum voľného času

COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA